วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

วันนี้อาจารย์ไปทำธุระเข้ามาสั่งให้นักศึกษาอ่านเอกสารแล้วให้เลือกเกมการศึกษาในเอกสารมา 1 เกม โดยรูปแบบเหมือนกันได้แต่เนื้อหาห้ามเหมือนกันเกมการศึกษาของดิฉัน คือ เกมนับหัวใจใส่ตัวเลข

เกมนี้เหมาะกับเด็ก : ปฐมวัย-ช่วงชั้นที่ 1

เกมนี้ทำไห้เด็กได้ฝึกการใช้ความคิดและการนับเลขเป็น

วิธีการเล่น นับรูปหัวใจสีชมพูฝั่งซ้ายมือว่ามีจำนวนเท่าไร และจากนั้นนำก้อนหินที่เขียนเลข 1 -12 มาวางให้ถูกช่อง

ครั้งที่ 6 วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย


ความสำคัญ


>> ทำให้สิ่งที่เป็นรูปนามธรรมให้เป็นรูปธรรม

>> ได้รับประสบการณ์ตรงจำได้นาน

>> รวดเร็วเพลิดเพลินจำได้นาน
ลักษณะของสื่อที่ดี


>> ต้องมีความปลอดภัย

>> ประโยชน์ที่เด็กได้รับเหมาะกับความสามารถของเด็ก,ความสนใจ

>> ประหยัด

>> ประสิทธิภาพ
หลักการเลือกสื่อ


>> คุณภาพดี

>> เด็กเข้าใจง่าย

>> เลือกให้เหมาะกับสภาพของศูนย์

>> เหมาะสมกับวัย

>> เหมาะสมกับเวลาที่ใช้

>> เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม

>> ถูกต้องตามเนื้อหา ทันสมัย

>> เด็กได้คิดเป็นทำเป็น กล้าแสดงออก

ประเมินการใช้สื่อ


>> พิจารณาครูผู้ใช้สื่อ เด็ก และสื่อ

>> สื่อช่วยให้เด็กเกิดความรู้เพียงใด

>> เด็กชอบสื่อชนิดนั้นเพียงใด

ครั้งที่ 5 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

ไม่ได้มาเรียน

ครั้งที่ 4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553

การแบ่งประเภทของสือ
 • ตามระดับประสบการณ์การเเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้รับจากสือ

 • การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามลักษณะของสือหรือวิธิการใช้งาน


กรวยประสบการณ์ 11 กลุ่ม เอดการ์ เดล • ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นรูปนามธรรมมากที่สุดโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรง
 • ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ซึ่งอาจเป็นของจำลองหรือประสบการณ์จำลองก็ได้
 • ประสบการณ์นาฏการหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมุติ หรือการแสดงละครเพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนในเรื่องที่มีหัวข้อจำกัดด้วยยุคสมัยเวลา
 • การสาธิต เป็นการแสดงหรือการกระทำประกอบคำอธิบายเพื่อให้เห็นลำดับขั้นตอนของการกระทำนั้น
 • การศึกษานอกสถานที่ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆภายนอกสถานที่เรียน โดยการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
 • นิทรรศการ เป็นการจัดการแสดงสิ่งของต่างๆ จัดป้ายนิเทศเพื่อให้สาระประโยชน์และความรู้แก่ผู้ชม
 • โทรทัศน์ โดยใช้โทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์เพื่อการสอนเพื่อใช้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนแก่ผู้เรียนในห้องเรียนหรือทางบ้าน
 • ภาพยนต์ เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเหตุการณณ์ลงบนฟีล์ม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ
 • การบันทึกเสียง ในรูปแบบแผ่นเสียงและเทปบันทึกเสียง
 • ทัศนสัญลักษณ์ เช่นแผนที่ แผนสถิติ หรือเครื่องหมายต่างๆ
 • วัจนสัญลักษณ์ ตัวหนังสือในภาษาเขียนและเสียงของคำพูดในภาษาพูด

ตามแนวคิดของบรูเนอร์

 • กลุ่มการกระทำ
 • กลุ่มภาพ
 • กลุุ่มนามธรรม

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553


สื่อการสอน >> ทำการติดต่อให้ถึงกัน ชักนำให้รู้จักกัน สื่อที่ทำให้ติดต่อถึงกัน


สื่อการศึกษา >> วิธีการเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นสื่อการศึกษา


สื่อการเรียนการสอน >> สิ่งต่างๆที่เป็นส่วนของเทคโนโลยีการศึกษา เครื่องมือหรือกิจกรรมที่ครูเลือกมาเป็นพาหะหรือนำสารไปยังผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ เช่น วีดีทัศน์


ความหมายของสื่อการเรียนการสอน >> ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการต่างๆ
คุณค่าของสื่อ


ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเร็วขึ้น ช่วยให้สนใจบทเรียนและใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้

ทำให้้เราเข้าใจบทเรียนที่มีเนื้อหายุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้นให้ประสบการณ์รูปธรรมแก่ผู้เรียนและเกิดความประทับใจที่น่าจดจำแก้ผู้เรียนหลักการใช้สื่อ


 • เตรียมผู้สอน

 • เตรียมจัดสภาพแวดล้อม

 • เตรียมพร้อมผู้เรียน

 • ใช้สื่อ